Kilka słów o projekcie, czyli… „co zrobimy i dlaczego?”

Projekt odpowiada na wyzwanie aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i innych regionalnych instytucji rynku pracy (IRP) wynikającej z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (RRP). Nowa wiedza pracowników nie jest osiągalna bez uprzedniej identyfikacji szczegółowych potrzeb RRP dzięki badaniom sytuacji na lokalnym i RRP, wraz z udostępnianiem wyników. Regionalne IRP, w tym PSZ, potrzebują m.in. przy wdrażaniu projektów nowej perspektywy finansowej UE (regionalny program) aktualizowanych danych z RRP. Wobec powyższego cel główny projektu to wzmocnienie IRP dzięki zwiększeniu dostępności informacji na temat aktualnej sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. potrzeb zatrudnieniowych pracodawców oraz istniejących nisz rynkowych stanowiących potencjał do zakładania działalności gospodarczej. Cel projektowy przyczynia się do realizacji celu szczegółowego  (EFS+) jakim jest modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy.

Oprócz IRP (w tym powiatowe urzędy pracy) potrzeby w zakresie analiz zgłaszają systematycznie Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, doradcy zawodowi, biura karier, samorządy gminne i powiatowe, projektodawcy, organizatorzy seminariów, targów pracy, analitycy, pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni, studenci, media. Badania dotyczą m.in. potrzeb doskonalenia zawodowego pracowników IRP, ewolucji RRP (np. trendów), popytu na pracowników z kwalifikacjami i kompetencjami, koniunktur gospodarczych, potencjałów RRP, losów i perspektyw uczestnictwa w tym rynku jego zróżnicowanych uczestników, w tym w najtrudniejszej sytuacji.

Projekt LORP I uwzględnia dynamiczną sytuację społeczno-gospodarczą i zmiany technologiczne, gdyż w obszarach nieobjętych statystyką publiczną pojawiają się poważne braki informacyjne. Zmienność lokalnych rynków pracy to nie tylko wahania koniunktury, ale i sytuacje nieprzewidziane (np. pandemia, wojny, kryzys uchodźczy, energetyczny). Istnieje zatem potrzeba posiadania przez jednostki samorządu województwa lubelskiego (WL) aktualnych wyników badań i analiz w celu efektywnego określania i koordynowania polityki RRP w skali WL. Dzięki badaniom możliwe będzie sprawniejsze, bardziej adekwatne reagowanie na problemy współczesnego rynku pracy na poziomie powiatu.

Jakie badania zostaną wykonane w ramach zadania LORP I?

Zespół badawczy wykona trzy następujące badania własne:

– Predykcje zapotrzebowania na zawody w WL w latach 2016-23 w Barometrze zawodów

– Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych (m.in. badanie CAWI)

– Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – raporty roczne (2 etapy)

W ramach LORP I zostanie także zleconych szereg badań, przy nadzorze zespołu badawczego:

Potrzeby doskonalenia zawodowego pracowników PSZ i innych IRP w kontekście potrzeb i wyzwań RRP oraz lokalnych rynków pracy. Główny cel przedsięwzięcia to diagnoza potrzeb doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy w woj. lubelskim (ze szczególnym ujęciem PSZ), na bazie oczekiwań klientów tych instytucji i z uwzględnieniem zewnętrznych uwarunkowań rynkowych. Wykonawca na podstawie zrealizowanych badań utworzy katalog potrzeb podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji.

Aktywacja potencjału os. Młodych. Tu z kolei głównym celem przedsięwzięcia jest określenie perspektyw sytuacji rynkowej pokolenia Z w kontekście jego tożsamości.

Analiza potencjałów branżowych w zakresie zielonych miejsc pracy. Raport ma za zadanie określenie perspektyw utrzymania się i powstawania zielonych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego, w poszczególnych branżach. Głównym celem przedsięwzięcia jest określenie perspektyw utrzymania się i powstawania zielonych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego, w poszczególnych branżach (minimum 20).

Analiza potencjałów branżowych w zakresie białych miejsc pracy oznacza określenie perspektyw utrzymania się i powstawania białych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego, w poszczególnych branżach. Główny cel przedsięwzięcia to określenie perspektyw utrzymania się i powstawania białych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego, w poszczególnych branżach (minimum 20)

Rozwój branży TSL do 2040 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest określenie perspektyw dla branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w zależności od różnych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2040. Raport zawierać będzie szczegółową analizę czynników wpływu na branżę (według stopnia niepewności i stopnia wpływu) oraz opcje działania dla IRP w zależności od scenariusza.

 – Potrzeby szkoleniowe mikrofirm w WL 10. Kwalifikacje i kompetencje przyszłości w IT. Celem przedsięwzięcia jest tu identyfikacja potrzeb szkoleniowych mikrofirm zarejestrowanych w województwie lubelskim, z uwzględnieniem minimum 25 branż.

Transformacje energetyczne. Perspektywa przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i IRP w WL. Ukazanie perspektyw zatrudnieniowych w kontekście transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, niedoborów energetycznych, odnawialnych źródeł energii wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji dla różnych adresatów uczestniczących w polityce publicznej oraz planujących karierę zawodową

Skuteczność polityk zatrudnienia w kontekście różnic płci – ekspertyza (włączenie tematyki równościowej). Zweryfikowanie hipotezy, że w województwie lubelskim młode kobiety i młodzi mężczyźni, długotrwale bezrobotne i długotrwale bezrobotni, kobiety powyżej 50 roku życia i mężczyźni powyżej 50 roku życia, potrzebują odmiennych polityk zatrudnienia, szczegółowe określenie warunków, w których dla tych lub innych grup hipoteza jest prawdziwa.

Zmiany demograficzne w ewolucji RRP w perspektywie 2040 r. – wyzwania dla powiatowych i RRP. Główny cel przedsięwzięcia: syntetyczne (dla woj. lub.) oraz szczegółowe (dla każdego powiatu) ujęcie wpływu zmian demograficznych na rynek pracy w perspektywie 2035r., ze szczególnym uwzględnieniem obszarów krytycznej depopulacji, zapotrzebowania na zawody, ewolucji funkcji miasta i wsi, kierunków migracji, określenie perspektyw dla mobilności międzypowiatowej.

Zawody wygasające i potencjalne ścieżki przekwalifikowania. Główny cel przedsięwzięcia to stworzenie katalogu zawodów najbardziej zagrożonych wygaśnięciem do 2040 r., uzyskanie minimum 25 rekomendacji do budowania alternatywnych karier zawodowych dla pracujących w zawodach wygasających

Praca tymczasowa jako element rynku pracy – badanie agencji zatrudnienia (podaż m. pracy/stanowiska/wymagania/trudności rekrutacyjne). Diagnoza podaży miejsc pracy i stanowisk z wymaganiami, zgłaszanych do agencji zatrudnienia w woj. lubelskim oraz określenie charakteru trudności rekrutacyjnych z ich przyczynami, sformułowanie min. 10 wniosków i wynikających z nich rekomendacji.

Losy absolwentów szkół wyższych WL. Identyfikacja losów zawodowych oraz wybranych czynników aktywności zawodowej absolwentów (z lat 2014 – 2023) co najmniej 20 grup kierunków studiów uczelni województwa lubelskiego.

Losy absolwentów szkół branżowych i technikalnych w województwie lubelskim. Główny cel przedsięwzięcia: Identyfikacja losów edukacyjno-zawodowych absolwentów (2014- 2023) szkół branżowych i techników z województwa lubelskiego

Plany i losy zawodowe absolwentów szkół wyższych z WL. Głównym celem przedsięwzięcia jest zdobycie szczegółowych informacji na temat postaw i planów związanych z własnym rozwojem zawodowym, jakie studenci szkół wyższych woj. lubelskiego mają kilka miesięcy przed ukończeniem szkoły oraz diagnoza ich sytuacji zawodowej po upływie roku – losów zawodowych. Badanie będzie identyfikować np. zmiany statusu na rynku pracy, zmiany postaw, ocenę przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy.

Młodzież NEET adresatem działań polityki rynku pracy. Główny cel przedsięwzięcia to uzyskanie wniosków i rekomendacji efektywnych działań i programów dla młodzieży NEET w regionie lubelskim, ze ścisłym uwzględnieniem wskazań ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele monitorowania zbiorowości NEETs w woj. lubelskim”.

Mobilność i elastyczność zawodowa a nowe formy świadczenia pracy. Rekomendacje nowych instrumentów i usług rynku pracy. Chodzi tu o uzyskanie rekomendacji nowych instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do zjawisk mobilności i elastyczności zawodowej, z uwzględnieniem aktualnego kontekstu reg. rynku pracy oraz wniosków z ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele analizy zawodowej mobilności osób na terenie woj. lub.”

Srebrny personel w procesie utrzymania zasobów pracy. Główny cel przedsięwzięcia to wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących pełnego wykorzystania możliwości i potencjału osób starszych na rynku pracy, w kontekście uwarunkowań regionalnych i deficytów lokalnych rynków pracy.

Dobre praktyki aktywności zawodowej imigrantów na terenie WL oraz integracji na lokalnych rynkach pracy cudzoziemców o zróżnicowanych kwalifikacjach. Główny cel przedsięwzięcia: zgromadzenie użytecznej wiedzy w zakresie typowych losów cudzoziemców na regionalnym rynku pracy w latach 2014-23, z uwzględnieniem wniosków z ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele analizy zawodowej mobilności osób na terenie woj. lub.” oraz sporządzenie min. 20 rekomendacji do koordynacji regionalnej polityki r. pracy wobec imigrantów i uchodźców (możliwy komponent krajowej polityki migracyjnej). 

Bezrobotni adresatem działań polityki rynku pracy. Główny cel przedsięwzięcia to określenie charakterystyk i potencjałów osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa  lubelskiego w kontekście możliwych nowych instrumentów aktywizacji oraz podregionalna identyfikacja losów edukacyjno-zawodowych bezrobotnych (przed rejestracją) oraz ocena aktywizacji w trakcie rejestracji (opinie bezrobotnych), a także potrzeb bezrobotnych w zakresie nowej wiedzy i umiejętności.

Dobre praktyki wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji (włączenie tematyki równościowej). Identyfikacja procesów i mechanizmów, w których stosowane są przez pracodawców i realizatorów projektów dobre praktyki antydyskryminacyjne.

Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i kompetencje w regionalnych ofertach pracy.
1) Utworzenie narzędzia do pobierania treści ofert pracy i zapisu do bazy danych z kodów.
2) Proces monitoringu i analizy struktury i treści ofert pracy – CBOP i pozostałe źródła.
3) Raporty etapowe (miesięczne i półroczne).

Badanie nisz rynkowych z potencjałem do zakładania działalności gospodarczej. Główny cel przedsięwzięcia: diagnoza lokalnych rynków woj. lubelskiego w celu przedsiębiorczej aktywizacji mieszkańców wraz z uwarunkowaniami trwałego funkcjonowania mikrofirm oraz wskazanie opcji wspierania przedsiębiorczości w oparciu o dane na temat lokalnie niezagospodarowanych nisz rynkowych.

Kształcenie branżowe zgodnie z regionalnymi deficytami a sytuacja zawodowa kształcących (nauczyciel i przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu). Określenie zapotrzebowania na nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w województwie lubelskim – diagnoza i prognoza, w kontekście kwalifikacji deficytowych w regionie lubelskim.

Dodatkowe badanie/ekspertyza zgodne z potrzebami informacyjnymi, na potrzeby realizacji programu operacyjnego. Realizacja programu operacyjnego oraz nieprzewidziane wydarzenia wpływające na regionalny rynek pracy mogą wzbudzić potrzebę zdobycia nowych informacji, wiedzy, rekomendacji itp. Jeśli taka sytuacja się nie pojawi, środki mogą być wykorzystane na kontynuację jednego ze zdefiniowanych badań lub realizację badania jako wypełnienie rekomendacji z innego zaplanowanego w projekcie. Warunkiem koniecznym będzie zidentyfikowane zapotrzebowanie grupy odbiorców na wyniki tego badania. Kwota przeznaczona jest na badanie zlecone.


Opublikowano

w