O projekcie – LORP I

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.3,  Typ 3: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy.

Cel projektu:

Celem Projektu jest aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i innych regionalnych instytucji rynku pracy (IRP) poprzez identyfikację szczegółowych potrzeb rynku pracy dzięki wieloaspektowym badaniom sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, wraz z systematycznym udostępnianiem wyników.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu oprócz IRP są UMWL, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (w celu rozwiązywania spornych kwestii w gronie partnerów m.in. w oparciu o fakty z rynku pracy), powiatowe urzędy pracy, doradcy zawodowi, biura karier i uczelnie (np. do opiniowania nowych kierunków kształcenia), samorządy gminne i powiatowe, projektodawcy działań finansowanych z EFS, organizatorzy seminariów dot. rynku pracy, targów pracy, analitycy, pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni, studenci, media.

 W badaniach uwzględniono specyficzne potrzeby:

 • pracowników PSZ i innych IRP,
 • pracowników instytucji odp. za politykę rynku pracy szczebla wojewódzkiego i powiatowego,
 • pracowników instytucji odp. za politykę oświatowo-edukacyjną w WL,
 • projektodawców i instytucje wdrażające FEL 2021-27,
 • doradców zawodowych,
 • uczniów, studentów i absolwentów szkół wszystkich poziomów, rodziców uczniów,
 • osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, zmianą zatrudnienia, zmianą zawodu,
 • pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających pracowników, zamierzających dokonać zmian w skali zatrudnienia,
 • osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej,
 • bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych lub nowego zawodu.

Realizowane wsparcie:

 • minimum 250 instytucji/podmiotów zainteresowanych tematyką otrzyma raporty z badań (instytucje odpowiedzialne za politykę rynku pracy szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w tym PSZ i IRP, instytucje odpowiedzialne za politykę oświatowo-edukacyjną w WL, projektodawcy i instytucje wdrażające FEdL 2021-27, doradcy zawodowi zatrudnieni w placówkach edukacyjnych, uczniowie, studenci i absolwenci szkół wszystkich poziomów, osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, pracodawcy i przedsiębiorcy, osoby planujące założenie firmy, bezrobotni i poszukujący pracy zainteresowani zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych lub nowego zawodu),
 • nastąpi minimum 2 500 pobrań raportów w wersji elektronicznej,
 • rezultaty projektu będą prezentowane na konferencjach/seminariach/spotkaniach instytucjonalnych poza projektem (min. 5 prezentacji),
 • zostanie przygotowanych min. 6 prezentacji/syntez na spotkania jednostek podległych Marszałkowi WL.

Rezultaty projektu:

 • min. 29 opracowań projektów graficznych raportów z badań,
 • min. 29 wydruków publikacji,
 • spotkania z prezentacją wyników badań,
 • dystrybucja raportów w wersji papierowej,
 • produkcja i emisja programów i filmów prezentujących wyniki,
 • dostawa nośników elektronicznych i nagranie ww. materiałów na nośnikach, dystrybucja wśród interesariuszy,
 • sporządzanie komunikatów z badań w krótkich pozaraportowych syntetycznych formach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem interesariuszy.

Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.12.2025 r.

Wartość projektu: 10 893 575,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 259 538,75 zł  (85,00 %)

Cel projektu:

Celem Projektu jest aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i innych regionalnych instytucji rynku pracy (IRP) poprzez identyfikację szczegółowych potrzeb rynku pracy dzięki wieloaspektowym badaniom sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, wraz z systematycznym udostępnianiem wyników.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu oprócz IRP są UMWL, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (w celu rozwiązywania spornych kwestii w gronie partnerów m.in. w oparciu o fakty z rynku pracy), powiatowe urzędy pracy, doradcy zawodowi, biura karier i uczelnie (np. do opiniowania nowych kierunków kształcenia), samorządy gminne i powiatowe, projektodawcy działań finansowanych z EFS, organizatorzy seminariów dot. rynku pracy, targów pracy, analitycy, pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni, studenci, media.

 W badaniach uwzględniono specyficzne potrzeby:

 • pracowników PSZ i innych IRP,
 • pracowników instytucji odp. za politykę rynku pracy szczebla wojewódzkiego i powiatowego,
 • pracowników instytucji odp. za politykę oświatowo-edukacyjną w WL,
 • projektodawców i instytucje wdrażające FEL 2021-27,
 • doradców zawodowych,
 • uczniów, studentów i absolwentów szkół wszystkich poziomów, rodziców uczniów,
 • osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, zmianą zatrudnienia, zmianą zawodu,
 • pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających pracowników, zamierzających dokonać zmian w skali zatrudnienia,
 • osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej,
 • bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych lub nowego zawodu.

Realizowane wsparcie:

 • minimum 250 instytucji/podmiotów zainteresowanych tematyką otrzyma raporty z badań (instytucje odpowiedzialne za politykę rynku pracy szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w tym PSZ i IRP, instytucje odpowiedzialne za politykę oświatowo-edukacyjną w WL, projektodawcy i instytucje wdrażające FEdL 2021-27, doradcy zawodowi zatrudnieni w placówkach edukacyjnych, uczniowie, studenci i absolwenci szkół wszystkich poziomów, osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, pracodawcy i przedsiębiorcy, osoby planujące założenie firmy, bezrobotni i poszukujący pracy zainteresowani zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych lub nowego zawodu),
 • nastąpi minimum 2 500 pobrań raportów w wersji elektronicznej,
 • rezultaty projektu będą prezentowane na konferencjach/seminariach/spotkaniach instytucjonalnych poza projektem (min. 5 prezentacji),
 • zostanie przygotowanych min. 6 prezentacji/syntez na spotkania jednostek podległych Marszałkowi WL.

Rezultaty projektu:

 • min. 29 opracowań projektów graficznych raportów z badań,
 • min. 29 wydruków publikacji,
 • spotkania z prezentacją wyników badań,
 • dystrybucja raportów w wersji papierowej,
 • produkcja i emisja programów i filmów prezentujących wyniki,
 • dostawa nośników elektronicznych i nagranie ww. materiałów na nośnikach, dystrybucja wśród interesariuszy,
 • sporządzanie komunikatów z badań w krótkich pozaraportowych syntetycznych formach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem interesariuszy.

Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.12.2025 r.

Wartość projektu: 10 893 575,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 259 538,75 zł  (85,00 %)